Skip to Content

REISER TIL ISLAND – Reisevilkår på reiser til Island

 REISE_ISLAND_GODAFOSS

 

Reisevilkår på våre reiser til Island

 

1. REGISTRERING OG BEKREFTELSE

Påmelding må gjøres skriftlig. Bestillingen er bindende når tilbudet vårt er godkjent skriftlig. Ved bestilling aksepterer den reisende våre reisevilkår. Etter bestillingen vil den reisende motta en e-post fra Din Islandsreise med bekreftelse på kjøpet. Samtidig sender vi to giroer; en for depositum og flybilletten, og en for resterende beløp.

De reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekte navn i bestillingen. Det må være samsvar mellom navnet reisen er bestilt i og navnet i passet. Den reisende plikter å kontrollere at billetter er i samsvar med bestillingen.

Alle endringer og spesielle forespørsler må registreres skriftlig. Dersom den reisende har konkrete ønsker til tjenester, skal det angis i bestillingen

 

2. BETALING

Ved registrering kreves det et depositum på 20% av reisens totale pris og refunderes ikke ved en evt. avbestilling. Depositumet skal betales umiddelbart og senest 24 timer etter bestillingen. Hvis det er pakkepris med flybillett betales hele flyprisen umiddelbart og senest 24 timer etter bestillingen. Flyprisen refunderes ikke ved en evt. avbestilling.

Den resterende betalingen forfaller senest 30 dager før avreise. Om restbeløpet ikke betales innen forfallsdato kan Din Islandsreise betrakte som reisen er avbestilt. Ved bestillinger som gjøres mindre enn 30 dager før avreise må hele reisen betales umiddelbart. Reisepapirer blir sendt til den reisende etter at Din Islandsreise har mottatt den siste betalingen.

 

3. TJENESTER

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom Din Islandsreise, og den reisende. Ved vurdering av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i bestillingen, bekreftelsen og reisebeviset eller andre liknende reisedokumenter. I tillegg skal det legges vekt på det som er lovet i Din Islandsreises brosjyrer, internettsider og annet markedsførings materiell, samt det en har grunn til å forvente seg i henhold til det overnevnte materiellet. Dersom Din Islandsreise  vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transport og hotell med mer, må dette bekreftes skriftlig.

Tilslutningsreiser (utflukter, transport med mer) er kun inkl. i reisens pris dersom dette fremkommer tydelig i katalog eller gjennom annen avtale. Tilbud som kunden aksepterer under oppholdet, men som ikke er spesifisert i katalog eller reisedokumenter, må betales separat og kan derfor ikke anses som en del av selve gruppeturen.

 

4. YTELSE OG PRISENDRING

Priser gjelder per person om ikke annet er nevnt. Din Islandsreise tar forbehold om eventuelle prisøkninger som de ikke har rådighet over, det være seg prisøkninger på fly, hotell, skatter og avgifter samt valutakurser. På bakgrunn av disse forholdene kan Din Islandsreise foreta en prisforhøyelse, men dog ikke høyere enn prisstigningen. I tillegg må et varsel om prisforhøyelsen foreligge hos den reisende senest 30 dager før avreise. Er reisen betalt i sin helhet vil ingen prisforhøyelse forekomme.

Hvis prisen øker med mer enn 10% av den avtalte prisen har den reisende rett til å annullere reisen og få tilbakebetalt tidligere innbetalt beløp. Annulleringen må skje skriftlig og umiddelbart, senest 3 dager etter mottatt varsel om prisforhøyelse.

 

5. AVBESTILLING

Den reisende kan når som helst ved skriftlig varsel før avreise, avbestille sin reise. Den reisendes avbestilling vil tre i kraft fra den dato den er mottatt av Din Islandsreise. Ved avbestilling gjelder følgende regler;

Ved avbestilling 45 til 22 dager før avreise belastes 70% av resterende prisen.
Ved avbestilling 21 til 01 dager før avreise belastes 100% av resterende prisen.

Flybilletter refunderes ikke ved en evt. avbestilling.

Hvis den reisende ikke møter opp eller mangler papirer for å kunne delta på reisen belastes 100% av prisen. Depositum refunderes ikke ved en evt. avbestilling. Refusjon gjelder ikke flybilletter.

 

6. ENDRINGER

Hvis det blir endringer av reisetidspunkt, antall dager, avreisested, hotell eller aktiviteter, vil dette bli belastet med et administrasjonsgebyr på kr. 250.- I tillegg kan det komme pristillegg fra flyselskap og hotell. Hvis antall deltakere i en gruppereise blir redusert og dette påvirker prisen til resten av gruppen, vil prisen bli justert.

Navnendringer er mulig dersom den nye personen oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at Din Islandsreise gis skriftlig melding om dette minnst 32 dager før avreise og at underleverandører Din Islandsreise benytter også godtar slike endringer. Ved overdragelse av reise vil det komme et navneendringsgebyr. Den reisende vil bli informert om den totale avgiften i hvert enkelt tilfelle. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for endringsavgiften og evt. restbeløp.

 

7. DIN ISLANDSREISES RETT TIL Å AVLYSE/ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT

7.1. For få påmeldte

Din Islandsreise forbeholder seg retten til å avlyse en reise p.g.a. for lite deltakertall. Per dags dato har Din Islandsreise satt en nedre grense på 20 personer per reise. Ved avlysning vil den reisende få hele sitt innbetalte beløp refundert. Varsel om avlysning må foreligge senest 4 uker før avreise.

7.2. Hindringer utenfor Din Islandsreises kontroll

Din Islandsreise kan på ethvert tidspunkt kansellere eller foreta vesentlige endringer i reisen uten erstatningsansvar, dersom de kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor dens kontroll. Dette kan bl.a. være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, arbeidskonflikter (force majeure) eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte. Din Islandsreise skal underrette den reisende om avlysning.

7.3. Arrangørens rett til å endre reisens etter avtaleinngåelse

Din Islandsreise forbeholder seg retten til å kunne endre reiseruten i.h.t. det som er beskrevet i reiseprogrammet uten erstatningsplikt. Det kan skyldes veiforhold og/eller vær. Det kan også skyldes tilgjengelighet på overnatting som gjør at Din Islandsreise ikke kan gjennomføre det planlagte dag-til-dag programmet men at de blir nødt til å bytte om på programrekkefølgen.

Alle endringer som Din Islandsreise foretar skal ikke bli mangelfulle for den reisende i.h.t. beskrevet reiseprogram. Alternativt tilbud skal være likeverdig det alternativet som det den reisende har bestilt. Din Islandsreise skal også sørge for at endringer blir opplyst allerede de er kjent med saken og at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe i forbindelse med den endringen som blir foretatt.

 

8. DIN ISLANDSREISES ANSVAR

Din Islandsreise har som mål at den reisende opplever reisen i henhold til forventninger. Din Islandsreise er ansvarlig for gjennomføring av reisen i samsvar med det avtalte programmet. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Víkingaslóðir Islandsreiser snarest mulig opplyse om forholdet og i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

 

9. DEN REISENDES ANSVAR

Den reisende er pliktet til å gi Din Islandsreise de relevante informasjoner som har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen. Ved bestilling av reise må den reisende akseptere og sette seg inn i Din Islandsreise  sine reisevilkår. Den reisende er også ansvarlig for å kontrollere at reisedokumentene er utstedt i overensstemmelse med bestillingen.

Den reisende er ansvarlig for å betale det avtalte beløpet innen den frist som er avtalt. Ved betalingsmislighold kan Din Islandsreise annullere bestillingen.

Den reisende plikter å ta med gyldig pass, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende har selv ansvar for å tegne de reiseforsikringer som anses å være nødvendige.

Den reisende plikter å rette seg etter de anvisninger Din Islandsreise representant gir om fremmøtetid, tremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktør eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.

Den reisende plikter å rette seg etter hotellers og andre underleverandørers ordens- reglement. Den reisende må ikke opptre til sjenanse for andre medreisende og kan gjøres erstatningspliktig hvis hun/han med vilje eller uaktsomhet påfører medreisende eller arrangøren tap. Den reisende er forpliktet til å følge instruksjoner og overholde lover og regler fra reiseleder og annet personell i knytning til reisen. Din Islandsreise kan når som helst annullere reisen til den reisende hvis vedkommende viser dårlig oppførsel eller ugagn. Kostnader i forbindelse med returen må den reisende selv dekke.

 

10. KLAGEFRIST

Eventuelle klager må hvis mulig fremsettes straks overfor Din Islandsreise representant eller reiseleder på stedet, slik at det finnes en mulighet for Din Islandsreise å rette opp i feilen. Klager må deretter sendes skriftlig til Din Islandsreise så snart som mulig, og senest en måned etter hjemkomstdato. Erstatningskrav som mottas etter denne datoen vil ikke bli tatt til betraktning.

Ved kanselleringer eller ved vesentlige mangler på reisen har Din Islandsreise mulighet til å tilby kunden en tilsvarende erstatningsreise. Kunden står fritt til å velge om han/hun aksepterer denne reisen. Dersom erstatningsreisen er dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag for eventuelle erstatningskrav kunden har rett til. Er reisen billigere, skal arrangøren tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt tillagt slik erstatning som nevnt i foregående setning.

 

11. ANSVARSBEGRENSNING OG ERSTATNING

Din Islandsreise påtar seg ikke ansvar for tap eller ulempe som skylder den reisendes egen forsømmelse. Det kontraktsmessige ansvaret for Din Islandsreise i forbindelse med et skadeforløp, men som ikke er personskade, er begrenset til tre ganger feriens pris.

Din Islandsreise er ikke ansvarlig for mislighold i forbindelse med tjenester som er formidlet av eksterne leverandører (f. eks valgfrie utflukter, flyreiser m.m.) og som er uttrykkelig angitt i reiseplanen. Din Islandsreise tar ikke ansvar for eventuelle tap av flyturer som skyldes endringer i tidstabeller eller forsinket fly

Din Islandsreise forbeholder seg retten til å begrense erstatning i henhold til begrensninger som er fastsatt i nasjonal lovgivning eller internasjonale konvensjoner.

 

12. FORSIKRING

For den reisendes egen sikkerhet, anbefaler Din Islandsreise at det tegnes egen reise- og avbestillingsforsikring. Dette er noe som den reisende har ansvar for selv før avreise. Skulle den reisende bli syk under reisen må kostnader i forbindelse med dette tas på egen reiseforsikring. Din Islandsreise tilbyr per dags dato hverken avbestillingsforsikring eller reiseforsikring.

 

13. BARNERABATT

Ved aldersangivelse vil det alltid være bursdagen som teller. I enkelte tilfeller vil det ved booking og innsjekking på hotellet være nødvendig med en kopi av passet eller innsikt i identiteten til barnet.

Barn opptil 2 år reiser gratis.
Barn 2-11 år betaler 50% av prisen.
Barn fra fylte 12 år må betale fullt ut.

 

 

14. FORHOLD OM ENDRINGER OG FEIL

Din Islandsreise tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer av priser gitt i informasjonsmateriell og på internett.

 

15. IKRAFTTREDELSE

Din Islandsreise reisevilkår gjelder fra 14.01. 2010

 

16. ANSVARLIG REISEARRANGØR

Din Islandsreise
Dalsveien 51C
0775 Oslo
Tlf: +911 00 640
E-post: post@dinislandsreise.no
Internett: www.dinislandsreise.no

Din Islandsreise er medlem av Reisegarantifondet og har derved stilt alle pålage bankgarantier. Dette vil sikre den reisendes rettigheter dersom en pakkereise blir avbrutt på grunn av at arrangøren går konkurs.

 

TVISTER

Hvis det mellom Din Islandsreise og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av Din Islandsreises reisevilkår, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for de rette innstanser innen 4 uker etter at endelig svar fra Din Islandsreise foreligger. Både den reisende og Din Islandsreise kan bringe avgjørelsen inn for de alminnelige domstoler.